Toelichting jaarcijfers NV ADO Den Haag seizoen 2014/2015

3x-BorderMaker

NV ADO Den Haag heeft 1 december jl. de jaarcijfers over het seizoen 2014/2015 en een prognose voor het lopende seizoen ingeleverd bij de KNVB. De jaarcijfers zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

NV ADO Den Haag heeft het afgelopen seizoen afgesloten met een negatief resultaat van 0,7 miljoen euro. Door een agiostorting van grootaandeelhouder United Vansen (hierna: UVS) van 1,5 miljoen euro tijdens het vorige seizoen kon ADO Den Haag echter voor het eerst sinds juni 2006 weer een positief Eigen Vermogen noteren. Het Eigen Vermogen bedraagt per 30 juni 2015 € 654.000,– (positief). Dat is goed nieuws.

Minder goed nieuws is dat de NV ADO Den Haag op 1 december jl. geen sluitende liquiditeitsprognose voor het seizoen 2015-2016 heeft kunnen indienen bij de KNVB. De reden hiervan is het achterwege blijven van schriftelijk toegezegde betalingen door grootaandeelhouder UVS. In zijn goedkeurende controleverklaring bij de Jaarrekening 2014-2015 heeft de accountant hier zijn zorgen over laten optekenen.

De NV ADO Den Haag deelt de zorgen van de accountant. Op vrijdag 18 december aanstaande vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Dan zal blijken of grootaandeelhouder UVS alsnog aan zijn verplichtingen voldoet (dan wel inmiddels voldaan heeft).

Nadere toelichting:

Uit de Jaarrekening blijkt dat NV ADO Den Haag over het seizoen 2014/2015 een negatief exploitatieresultaat heeft behaald van 0,7 miljoen euro. Dit was in lijn met de verwachtingen. Zo is halverwege het seizoen geïnvesteerd in een tweetal versterkingen om op die manier bij te dragen aan betere sportieve resultaten. Deze investering was mogelijk door een agiostorting van 1,5 miljoen euro door grootaandeelhouder UVS. Mede dankzij deze storting kon de NV ADO Den Haag in de Jaarrekening voor het eerst sinds 30 juni 2006 weer een positief Eigen Vermogen noteren.

De Jaarrekening van het seizoen 2014/2015 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. De accountant heeft echter zijn zorgen laten optekenen over de nabije toekomst. Die zorgen worden veroorzaakt door het achterwege blijven van betalingen door UVS. Bij het volledig uitblijven van alle toegezegde betalingen ligt een gepland liquiditeitstekort van maximaal € 1,3 miljoen op de loer.

Uiteraard worden de zorgen van de accountant gedeeld door de NV ADO Den Haag. De actuele situatie is – in chronologische volgorde – als volgt:

– NV ADO Den Haag heeft voor het huidige seizoen bij de Licentiecommissie van de KNVB een begroting ingediend, welke is geaccepteerd door de Licentiecommissie.

– Er is overeenstemming bereikt met grootaandeelhouder UVS over additionele investeringen voor een totaalbedrag van 3,7 miljoen met als doel de NV ADO Den Haag naar een hoger plan te tillen. Deze afspraken zijn gemaakt in de vergadering van de Raad van Commissarissen. De grootaandeelhouder heeft de afspraken schriftelijk bevestigd. Ook zijn de drie termijnen waarop de afgesproken investeringsbedragen zouden worden overgemaakt schriftelijk vastgelegd door beide partijen.

– NV ADO Den Haag heeft het naleven van de afspraken door UVS met vertrouwen tegemoet gezien vanwege:

a) de door UVS op schrift gezette plannen bij overname van de aandelen. UVS deed hierin uit de doeken dat het in de club wilde investeren om zo de club naar een sportief hoger niveau te brengen, in lijn met de daarbij door UVS uitgesproken ambities;

b) de agiostorting van 1,5 miljoen euro die UVS in het seizoen 2014/2015 daadwerkelijk heeft gedaan;

c) de schriftelijke bevestiging, inclusief de vastgelegde drie betalingstermijnen, voor de agiostorting van 3,7 miljoen voor het seizoen 2015/2016.

– Inmiddels zijn er twee termijnen verstreken (30 september en 30 november jl.) en er heeft geen betaling van de eerste termijn van 0,7 miljoen euro, noch van de tweede termijn van 1,2 miljoen euro plaatsgevonden. Ondanks een klemmend beroep van de directie, leden van de Raad van Commissarissen, en de prioriteitsaandeelhouder de gemeente Den Haag, is UVS tot nog toe in gebreke gebleven.

– Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de accountant in het verslag over de Jaarrekening 2014/2015 zijn zorgen heeft geuit over de continuïteit van de onderneming. Daarnaast heeft de NV ADO Den Haag nu een niet-sluitende liquiditeitsprognose moeten indienen bij de KNVB. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de categorie indeling van ADO Den Haag door de licentiecommissie van de KNVB. Deze indeling wordt meestal begin maart bekend gemaakt.

– Op vrijdag 18 december aanstaande vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Dan zal blijken of grootaandeelhouder UVS alsnog aan zijn verplichtingen voldoet (dan wel inmiddels gedaan heeft). Zo niet, dan zullen in ieder geval de ambities van de club naar beneden moeten worden bijgesteld.

Directe link:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *